Raad van Advies en Klantenpanel Rederij Doeksen

De Raad van Advies en het Klantenpanel van Terschelling voor Rederij Doeksen vragen u om het feedback formulier in te vullen. Met als doel verkrijgen van inzicht en bundelen van feedback. Het doel is de veerdienst optimaal te kunnen adviseren. 


Klantenpanel en Raad van Advies Terschelling

(Minimaal) tweemaal per jaar komen de Klantenpanels en Raden van Advies op Terschelling bijeen om te overleggen met Rederij Doeksen.

Twee personen vanuit het panel hebben zitting in het Consumentenplatform Waddenveren West (CWW) , het CWW houdt toezicht op en adviseert over aansluitingen en overstaptijden voor het openbaar vervoer van en naar Harlingen. Minimaal 1 x per jaar overleg, samen met Vlieland.

Zijn er breed gedragen onderwerpen betreffend de service van Rederij Doeksen die u graag wilt aankaarten? Meld het uw contactpersoon (zie hieronder). Persoonlijke opmerkingen kunnen via de daarvoor bestemde kanalen (klachten- en suggestiebussen, info@rederij-doeksen.nl, etc.) worden ingebracht.


Klantenpanel Terschelling

  • Opgericht in 2008 op initiatief van Rederij Doeksen, vooruitlopend op de concessie.
  • Samenstelling deels voorgeschreven door de Wet Personenvervoer, daarnaast op advies gemeentebestuur eiland.
  • Voorzitter: directie TSM (Dirk Spoor)

Deelnemers

Taken en bevoegdheden

In samenspraak met de eilanders de dienstverlening evalueren en verbeteren.


Raad van Advies Terschelling

  • Opgericht in 2014 in aansluiting op de afspraken, gemaakt bij de vaststellingsovereenkomst tussen de Staat der Nederlanden, EVT (Eigen Veerdienst Terschelling) en TSM ( Terschellinger Stoomboot Maatschappij).
  • Samenstelling is vastgelegd in het Reglement voor de Raad van Advies en het Huishoudelijk Reglement.
  • Voorzitter: onafhankelijk, Dhr. Oeds Bijlsma

Deelnemers

Taken en bevoegdheden (selectie)

  • De RvA geeft de directie van TSM gevraagd en ongevraagd advies over veerdienst gerelateerde zaken. Deze adviezen moeten de meningen van de eilanders en andere gebruikers van de veerdienst goed vertegenwoordigen. De directie van TSM zorgt ervoor dat de RvA tijdig voldoende informatie heeft om goed advies uit te kunnen brengen.
  • TSM bespreekt de adviezen van de RvA in het Vervoerplan, dat TSM jaarlijks moet indienen bij de concessieverlener. Als TSM besluit bepaalde adviezen van de RvA niet op te volgen, is TSM verplicht in het Vervoerplan te onderbouwen waarom.
  • De RvA fungeert als klankbord voor de directie van TSM.

Website

Het Klantenpanel op Terschelling beheert deze website, waar u de verslagen van de vergaderingen en andere informatie kunt nalezen.