Stand van zaken Raad van Advies januari 2017

De Raad Van Advies (RVA) voor de veerdienst van Terschelling functioneert nu dik twee jaar. In deze eerstemaand van het nieuwe jaar willen we graag aangeven waar we nu staan , een terug- en een vooruitblik tegelijk.

De RVA is eind 2014 ingesteld. Dat gebeurde bij het akkoord dat het Rijk, Doeksen en de EVT sloten over de beëindiging van de concurrentie. Ook Vlieland kreeg een eigen RVA.

Jaarlijks schrijft Doeksen een vervoerplan , waarin ze hun plannen en verwachtingen voor het komende jaar verwoorden aan de concessieverlener, de overheid. De RVA heeft als taak te adviseren over het jaarlijkse vervoerplan van Rederij Doeksen. Het vervoerplan wordt ook voorgelegd aan de gemeentes Terschelling, Vlieland en Harlingen. De Rederij moet dit plan dan met de adviezen van alle partijen, en voorzien van hun gemotiveerde reactie hierop, ieder jaar indienen bij de Staatssecretaris van I&M. In het Vervoerplan staan de ideeën en voornemens van de Rederij over de vloot, de dienstregeling, de service en de tarieven van het personen- en autovervoer et cetera. Het vrachtvervoer komt hierin niet aan bod omdat dat vrij is en geen onderdeel van de concessie. In het Vervoerplan moet de Rederij dus aangeven dat ze de adviezen van de RVA opvolgt of duidelijk uitleggen waarom ze dat (nog) niet doen. De staatssecretaris heeft het laatste woord en kan van de Rederij eisen dat adviezen toch worden opgevolgd.

De Rederij moet ook een klantenpanel instellen voor het bespreken van klantbelangen. Rederij Doeksen heeft in 2008 Klantenpanels op Terschelling en Vlieland opgericht om het contact met de gebruikers van de veerdienst te verbeteren . De samenstelling ervan kwam tot stand in samenspraak met de eilander Gemeente besturen . Dit Klantenpanel (KP) vergadert samen met de RVA zodat alles goed is afgestemd. In de RVA en het KP zijn diverse geledingen en belangengroepen uit de eilander gemeenschap vertegenwoordigd. Er is een onafhankelijke voorzitter.

Er wordt ongeveer vier keer per jaar vergaderd over zaken die op het eiland spelen, ontwikkelingen bij de Rederij en uiteraard over het Vervoerplan. Individuele klachten worden doorgegeven en afzonderlijk door de Rederij behandeld. De RVA en het KP letten er op of er bepaalde patronen in vragen, klachten en opmerkingen zitten om die aan de orde te stellen. Omdat de leden van de RVA en het KP de achtergrond van sommige zaken iets beter kennen kunnen ze soms ook uitleggen waarom bepaalde zaken lopen zoals ze lopen, maar het is en blijft de verantwoordelijkheid van de Rederij om iedereen te informeren.

Het Vervoerplan 2017 is eind september 2016 goedgekeurd door het Rijk. Dit Vervoerplan is te vinden op de website van de RVA en het KP < www.klantenadvies.nl. Over het concept van dit plan gaf de RVA ongeveer dertig adviespunten mee. De brief van de Rederij waarin zij reageert op al onze adviespunten staat ook op de website.

Zes van de dertig adviespunten waren tekstueel van aard, deze zijn allemaal opgevolgd. Van de vierentwintig inhoudelijke punten zijn er twaalf door de Rederij (vrijwel geheel) opgevolgd en twaalf niet of nog niet. Belangrijke adviespunten voor vervoerplan 2017 waren en voor zover weer van toepassing op het volgende vervoerplan zijn:

  •  De Rederij stelde voor de drie vaste afvaarten op dinsdag te verplaatsen naar de maandag. De RVA was daar niet voor. De Rederij liet dit punt in het definitieve plan varen. Het blijft zoals het was.
  • De RVA pleit voor meer tariefdifferentiatie tussen seizoenen, door de week en voor speciale doelgroepen. De Rederij wil nog niet toezeggen dat al in te voeren maar eerst verder bestuderen. Om de mogelijkheden van tariefdifferentiatie te onderzoeken wordt in het voorjaar van 2017 een aparte vergadering gehouden . De RVA ziet dit dus spoedig weer op de agenda .
  • De RVA adviseerde om de zomerdienstregeling door te laten lopen tot na het Berenloop-weekend en eventueel in oktober wat stille diensten te laten vallen. De Rederij gaf echter aan dat het in oktober al zoveel rustiger is dat ze liever in oktober met de winterdienst starten en extra vraag in die maand opvangen met extra afvaarten. Dit blijft voor de RVA nog wel een punt van nader gesprek.
  • De RVA wil graag meer informatie hebben over het zoekgedrag op de website van de boekingen. Dit gaat met name over de vraag hoeveel en wanneer potentiële reizigers afhaken omdat de gewenste boot voor de (auto)overtocht vol is. De Rederij geeft aan dat nog niet te kunnen achterhalen maar wel bezig te gaan dit verder te onderzoeken. De RVA vindt het belangrijk om te weten hoeveel mensen niet naar Terschelling komen omdat ze niet op het moment van voorkeur kunnen boeken.
  •  De Rederij gaf in het plan aan de autotarieven te willen vereenvoudigen. De RVA vindt de prijsverlaging voor grote en hoge auto’s wel aantrekkelijk maar was er op tegen dat dit opgebracht moest worden door een relatief grote tariefverhoging voor de categorie kleine auto’s. Uiteindelijk halveerde de Rederij de geplande tariefverhoging voor de groep kleine auto’s en verhoogde de frequent traveller korting voor eilanders , maar liever had de RvA helemaal geen tarief verhoging gezien.
  •  Sommige adviezen, zoals over het overkappen van de toegang naar de snelboot en het realiseren van een tweede brug voor calamiteiten vergen overleg van de Rederij met Rijkswaterstaat die de eigenaar is van het haventerrein en de afmeervoorzieningen. Ook daar let de RVA op de voortgang.

Diverse andere kleinere en grotere adviespunten blijven de komende tijd op de agenda. Ook komen de plannen voor 2018 waarin de nieuwe boten gaan varen en ingeroosterd worden begin volgend jaar aan de orde.

In 2016 hebben de RVA en het KP door een informatieavond belangstellende eilanders gevraagd actief aandachtspunten in te brengen. Dit gaan we in maart van dit jaar weer doen.

De uitwisseling van informatie met de Rederij is open. De leden van de RVA en het KP blijven alert op de opvolging van vragen en adviezen, ook als ze de eerste keer niet (gelijk) worden opgepakt . Uitgangspunt is het gezamenlijk streven naar een goede dienstverlening voor iedereen.

De RVA en het KP kunnen alles vragen en adviseren maar moeten ook werken met de bestaande concessieafspraken en daaraan tornen de Rederij en het Ministerie niet of niet zomaar. Deze concessie is ingesteld met medeweten en instemming van onze gemeentebestuurders . Een aanpassing of afwijking van de concessie zelf zal door de Rederij en de Minister pas gedaan worden als duidelijk is dat een aangekaart probleem tot reële schade voor een (grote) meerderheid leidt . Wij kunnen daarom ons werk als RVA en Klantenpanel alleen goed doen als wij alle opmerkingen met onderbouwing van u via de daar voor bestemde kanalen ontvangen. Bij meerdere signalen met dezelfde strekking die boven het individuele belang uitstijgen kunnen wij daadwerkelijk de Rederij en het Ministerie adviseren en wijzen op alternatieven. Overigens staan er in de concessie niet alleen rechten maar ook een hoop plichten voor de rederij.

Met vriendelijke groet,

Het Klantenpanel en de Raad van Advies van Rederij Doeksen, Terschelling

Homepagina